REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.salon.emix.walbrzych.pl

§ 1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

 2. Sprzedawca – Ewa Kuźma prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EMIX Ewa Kuźma wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki z siedzibą przy ul. Basztowej 35/22, 58-316 Wałbrzych, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń:
  ul. Wyszyńskiego 144, 58-309 Wałbrzych, NIP: 8861094538, REGON: 891544980, e-mail:
  emix@emix.walbrzych.pl, numer telefonu 74 666 20 70.

 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.salon.emix.walbrzych.pl.

 5. Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy działający pod adresem www.salon.emix.walbrzych.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 8. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta
  (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.).

 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.salon.emix.walbrzych.pl

 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego,
  b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych
  w ramac h sklepu internetowego,
  c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego,
  d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

§ 3

Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.

 2. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie Sklepu.

 4. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji.

 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania
  i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§ 4

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest poprawne działanie sieci Internet, używanie przeglądarki internetowej, w tym w ramach urządzeń mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty
  e-mail.

 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.salon.emix.walbrzych.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 3. Sklep umożliwia nabywanie produktów i usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni
  w tygodniu.

 4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku„Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 6. Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj.
  a) imię i nazwisko / nazwa firmy
  b) adres dostawy
  c) e-mail
  d) telefon kontaktowy
  e) NIP – w przypadku prośby o fakturę VAT.

 7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c) wybranej metody płatności,
  d) wybranego sposobu dostawy.

 8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Polityki Prywatności i Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 10. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 11. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail,
  o której mowa powyżej.

 12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ 5

Dostawa

 1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich (PLN), zawierają podatek VAT bez kosztów przesyłki. Koszty przesyłki są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności, gabarytu przesyłki oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu. Są one doliczane do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient. Ceną ostateczną, wiążącą Sprzedawcę i Klienta jest cena produktu podana w ofercie w chwili składania zamówienia przez Klienta.

 2. Rodzaje dostaw:
  a) firma kurierska - czas dostawy 1-2 dni robocze,
  b) odbiór osobisty w sklepie przy ul. Wyszyńskiego 144 w Wałbrzychu.

 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) udostępniana jest w Podsumowaniu Zamówienia na stronie sprzedażowej produktu oraz
  w potwierdzeniu zamówienia.

 4. Dostawa Towarów odbywa się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 5. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską.

 6. Termin realizacji dostawy wynosi trzy dni robocze liczone od dnia wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 7. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika.

 8. Klientowi wraz z przesyłką zostanie przekazany dowód sprzedaży. Na wyraźne życzenie Klienta może być wystawiona faktura.

  § 6

Informacja o cenach i metodach płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają wszystkie składniki,
w tym podatek VAT. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy),

b) za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności - PAYNOW, BLIK, który obsługiwany jest przez mBank SA z siedzibą w Warszawie (realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PAYNOW o dokonaniu płatności przez Klienta),

c) gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym.

2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 94 1140 2004 0000 3602 7415 1708 (mBank), EMIX EWA KUŹMA
ul. Basztowa 35/22, 58-316 Wałbrzych. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie
nr …”.

3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży
w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia - w przeciwnym razie zamówienie
zostanie anulowane i Sprzedawca odstąpi od umowy Sprzedaży.

§ 7

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailem na adres emix@emix.walbrzych.pl, w terminie 14 dni i wysyłające na adres Sprzedawcy podany
  w niniejszym Regulaminie.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: EMIX ul. Wyszyńskiego 144, 58-309 Wałbrzych.

 3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został zwrócony towar. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inaczej.§ 8

Polityka zwrotów i reklamacji

 1. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:
  a) regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową,
  b) regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.

 2. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do poinformowania sklepu mailem na adres emix@emix.walbrzych.pl, a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami.

 3. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust a) Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

 4. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust b) Klient ma prawo od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sklep lub naprawiana, chyba, że wady są nieistotne.

 5. Sklep odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z umową (art. 1 ust a), jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem.

 6. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi (art 1 ust b), w przypadkach
  i na warunkach określonych prawem.

 7. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowanym produktem.

 8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.

 9. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania
  i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.

10.Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.

§ 9

Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru lub dystrybutora.

 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie internetowej Sklepu.


§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw -
  w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.